Integritetspolicy

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Vi informerar att administrarören av dina persononuppgifter är KERA METAL Arkadiusz Żbikowski, adress: ul.Słoneczna 15, 64-800 Chodzież, tel. +48 502 484 833,  email: info@kerametal.pl

Dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas för att genomföra korrespondens och ingå ett avtal.

Dina personuppgifter behandlas på grundval av art. 6 akt. 1

Dataskyddsförordningen (GDPR) -BEARBETNING ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT UTFÖRA kontraktet eller vidta åtgärder för uppgiften för den person vars uppgifter gäller. Tillhandahållande av personuppgifter är nödovändig och bristen av uppgifter kommer att leda till att man inte kan teckna ett avtal och utför tjänsten.

Dina personuppgifter kommer att behållas under kontraktsperioden och i den period av bosättningsbegränsning som följer av det ingåda avtalet.  Du har rätt till att få tillgång till dina personuppgifter, att korrigera dem och har rätt att begära sluta behandla dem.

 

Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till personuppgifsskyddskontoret om behandlings av personuppgifter  följer inte Dataskyddsförordningen bestämmelser. (GDPR )